Prijava nepravilnosti

Ministarstvo gospodarstva nadležno je za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj-regionalna konkurentnost.


Kao osoba za nepravilnosti - Irregularity Officer, s nadležnošću kontrole i izvješćivanja o nepravilnostima za potrebe komponente IIIc imenovana je gđa. Sabina Županc.


Prema Priručniku o postupcima, nepravilnosti u upravljanju i provedbi komponente IIIc programa IPA, obuhvaćaju svaku povredu pravnih odredbi Europske unije, kao i hrvatskog nacionalnog zakonodavstva, počinjenu djelovanjem i/ili propuštanjem djelovanja od strane pravnih i fizičkih osoba, a koje imaju, ili bi mogle imati štetni utjecaj na financijske interese Europske unije.


Nepravilnosti u upravljanju i provedbi komponente IIIc prema tipu mogu biti: tehničke, ugovorne, financijske i administrativne, a prema načinu počinjenja mogu biti: namjerne i nenamjerne, dok prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom, i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.


Tehničke nepravilnosti čini isporuka materijala niže kvalitete, od materijala ugovorenih ugovorom o potpori. Ugovorne nepravilnosti čini neprimjena, ili pogrešna primjena pravnih propisa na ugovor o potpori. Financijske nepravilnosti čini prijevarno korištenje i/ili krađa sredstava fondova EU, uključujući i korupciju. Administrativne nepravilnosti čini neusklađenost s pravilima EU koja trebaju biti primijenjena u upravljanju i provedbi treće komponente IPA programa.Sistemske nepravilnosti su nepravilnosti koje se pojavljuju u svim projektima, a nasuprot tome postoje i nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.


Namjerne nepravilnosti čini izdavanje fiktivnih računa za neisporučenu robu, i računa za neobavljene usluge, izdavanje računa od strane nepostojećeg poduzetnika, izdavanje računa u duplikatu, izdavanje računa u iznosu višem od ugovorenog, neobračunavanje popusta na količinu, transfer sredstava fondova EU na pogrešni račun, manipulacija rezultatima kontrole dokumenata, falsificiranje podataka u računovodstvu, i dokumenata koji iste podatke opravdavaju, podnošenje na odobrenje pogrešnih ili propuštanje važnih informacija.


Nenamjerne nepravilnosti čine nenamjerne greške, počinjene iz nehata, i nenamjerno kršenje operativnih procedura.


Nepravilnosti s financijskim učinkom rezultiraju plaćanjima neopravdanih troškova korisniku potpora, dok su nepravilnosti bez financijskog učinka nepravilnosti koje se identificiraju prije naknade neopravdanih troškova korisniku potpora.


Slijedom navedenog, svi državni službenici i namještenici, u slučaju da otkriju počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i u slučaju postojanja sumnje na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi komponente IIIc programa IPA, obvezni su na sigurnom mjestu sačuvati originalnu dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare, te o istome odmah, bez odlaganja obavijestiti osobu za nepravilnosti - Irregularity Officera komponente IIIc, gđu. Sabinu Županc, usmeno, pismeno, neposrednim kontaktom, ili anonimno:


Ministarstvo gospodarstva
Ul.grada Vukovara 78
10000 Zagreb
tel: 01/6109 974
E-mail: sabina.zupanc@mingo.hrSvaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti , bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno,ili iz nehata.


Počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti i na e-mail adresu Odjela za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske ( AFCOS- Anti Fraud Co-Ordinating Structures): nepravilnosti.eu@mfin.hr


Nadalje, počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti i na e-mail adresu Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj Komisiji ( OLAF- European Anti-Fraud Office):


olaf-courrier@ec.europa.eu ili fax: +32-2-2960853.


Počinjena nepravilnost i/ili prijevara može se prijaviti i anonimno, putem sandučića kod ulaznih vrata Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te putem e-mail adrese:

nepravilnosti.eu@mingo.hr


Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih, za državne službenike neće imati nikakve štetne posljedice, jer je člankom 14.a Zakona o državnim službenicima ( NN 27/08) ustanovljeno pravo na zaštitu državnog službenika koji prijavi sumnju na korupciju, te mu je zajamčena zaštita anonimnosti, kao i zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja ( princip tzv. „zaštite zviždača").