Česta pitanja

  

1. Koja je uloga Jedinica za provedbu projekata?

Uloga Jedinica za provedbu projekata, ustrojenih unutar tijela državne uprave, prvenstveno se odnosi na predlaganje i izradu projektnih prijedloga, sudjelovanje u izradi natječajne dokumentacije te odgovornost za tehničku provedbu projekata. Za svoj rad odgovorni su voditelju programa, dužnosniku unutar tijela državne uprave kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske.
 
 

2. Što je decentralizirani sustav upravljanja?

Decentralizirani sustav provedbe (engl.DIS) označava provedbeni sustav vanjske pomoći EZ-a gdje je dio upravljanja i odgovornosti nad procesom nabave i ugovaranja s Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj, prenesen na državu korisnicu, dok Delegacija Europske komisije provodi prethodnu kontrolu (ex-ante) i daje odobrenje za sklapanje ugovora. Svrha ovakvog sustava je postupno prenijeti odgovornosti na  zemlju korisnicu programa pomoći EU, te time i prenijeti veći stupanj odgovornosti na niže razine u sustavu, uključujući i krajnje korisnike.
 

3. Što su nepravilnosti?

Nepravilnost u terminologiji Europske komisije predstavlja bilo kakvo narušavanje odredbi zakona Europske zajednice (uključujući financijske memorandume, financijske sporazume, ugovore) ili nacionalnih zakona, koje su rezultat aktivnosti ili previda od strane gospodarskog čimbenika (djelatnika, fizičke ili pravne osobe), te koje imaju ili mogu imati za posljedicu nanošenje štete proračunu Europske zajednice neopravdanim stavkama u troškovima. 
 
 

4. Što su rizici?
 
Rizik je moguća opasnost da određeni događaji, aktivnosti ili nepoduzimanje aktivnosti mogu ugroziti sredstva i/ili postizanje ciljeva u bilo kojem dijelu sustava. Procjena rizika općeniti je proces identificiranja, sprječavanja i kontrole rizika, te planiranja alternativnih aktivnosti ukoliko je došlo do rizika.
 

5. Od čega se sastoji proces javne nabave prema pravilima EU?

Proces nabave sastoji se od tri glavne faze: izrade natječajne dokumentacije, provedbe natječaja i postupka ugovaranja.
 
Tijekom faze izrade natječajne dokumentacije, izrađuje se sva dokumentacija potrebna za pokretanje natječaja ovisno o vrsti nabave (izrada opisa poslova za usluge, opisa poslova za twinning, uputa za podnositelje prijava za bespovratna sredstva, tehničkih specifikacija za nabavu roba ili radove). Pomoć u izradi projekata, npr. priprema projekata za postupak natječaja (izrada opisa poslova za usluge, opisa poslova za twinning, itd.) također je moguća ukoliko je ovaj oblik pomoći predviđen.
 
Dokumentacija pripremljena u fazi izrade natječajne dokumentacije koristi se za odabir ugovorne strane tijekom natječajnog procesa, kojim upravlja SAFU. Vrsta natječajne dokumentacije i specifični koraci koje je potrebno poduzeti ovise o vrsti ugovora i proceduri koja se koristi u natječaju. Procedure i standardni dokumenti koji se koriste u dodjeli ugovora za nabavu usluga, roba, izvođenje radova i dodjelu bespovratnih sredstava objavljene su u «Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti Europske zajednice» (PRAG), http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm .
 
Standardni dokumenti i obrasci dio su dodataka u PRAG-u. Provedba natječajne procedure temelji se na vrijednosti pojedinih ugovora uključujući i sufinanciranje. U iznimnim slučajevima dopuštena su odstupanja od standardnih pravila, ali samo uz odobrenje Delegacije Europske komisije. Odbor za ocjenjivanje ponuda odgovoran je za ocjenjivanje podnesenih ponuda i pripremu preporuke za dodjelu ugovora. Odbor za ocjenjivanje sastoji se od:
 

 • predsjedavajućeg bez prava glasa,
 • tajnika bez prava glasa,
 • neparnog broja članova s pravom glasa (minimalni broj od pet članova za ugovore za izvođenje radova, minimalni broj od tri člana za ugovore za nabavu usluga, roba i dodjelu bespovratnih sredstava, te minimalni broj od dva člana za okvirne ugovore),
 • u slučaju dodjele bespovratnih sredstava mogu biti angažirani procjenitelji, koji nisu članovi odbora za ocjenjivanje.
 
Krajnji korisnik projekta predlaže SAFU kandidate za odbor za ocjenjivanje (članove s pravom glasa).
 

6. Kako se projekt provodi?
 
SAFU kao ugovaratelj odgovoran je za nadgledanje napretka u provedbi projekata, te izvršavanje ugovornih obveza na primjeren način i sukladno ugovorenim rokovima. Pojedinosti svake faze provedbe projekta nalaze se u opisima poslova i/ili tehničkim specifikacijama, te su potvrđene u početnom izvješću svakog projekta. Takve pojedinosti također sadrže informacije o zahtjevima i rokovima za dostavu međuizvješća i završnih izvješća. Svrha praćenja provedbe projekata je da:
 

 • osigura da je projekt nadgledan s tehničkog i administrativnog gledišta,
 • osigura da je ugovor proveden na ispravan način i u skladu s rokovima,
 • osigura pravovremeno otkrivanje odstupanja u izvedbi ugovora, te primjenu mjera za ublažavanje ili otklanjanje odstupanja ili drugih nedostataka u ugovoru.

Aktivnosti praćenja uključuju:
 • odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane,
 • obilazak projekata
 • praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta
 • praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru,
 • kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta,
 • rješavanje i praćenje problema,
 • pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora, itd.)
 • izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno).

Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe (uključujući i obilazak projekta) koji odobrava ravnatelj SAFU, te koji se redovito prati.

 

 7. Što je to program IPA ?

I
nstrument pretpristupne pomoći (IPA) predstavlja integrirani instrument pomoći u pretpristupnom razdoblju, koji je na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi 2007. - 2013. godine.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Program IPA sastoji se od sljedećih komponenti:

-          Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

-          Prekogranična suradnja

-          Regionalni razvoj (Promet, Okoliš, regionalna konkurentnost)

-          Razvoj ljudskih potencijala

-          Ruralni razvoj


 
8. Gdje se objavljuju natječaji za program IPA?

Tijela nadležna za provedbu programa IPA u Republici Hrvatskoj su:


I komponenta – Jačanje kapaciteta i izgradnja institucija

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( www.safu.hr)


II komponenta – Prekogranična suradnja

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr)


III komponenta –Regionalni razvoj

III A komponenta – Promet

Provedbeno tijelo: HŽ Infrastruktura (www.hznet.hr/HZInfrastruktura) i SAFU ( www.safu.hr)


III B komponenta – Okoliš

Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr), Hrvatske vode (www.voda.hr/), SAFU ( www.safu.hr)


III C komponenta  - Regionalna konkurentnost

Provedbeno tijelo:  SAFU ( www.safu.hr)


IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala 

Provedbeno tijelo:  Hrvatski zavod za zapošljavanje (www.hzz.hr), Agencija za strukovno obrazovanje i  obrazovanje odraslih ( www.aso.hr)


V komponenta – Ruralni razvoj

Provedbeno tijelo – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr)


Natječaji iz svih komponenti IPA programa također su dostupni i na web stranicama Europske komisije tj. EuropeAida http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm9. Mogu li u programu IPA korisnici biti županije, općine i turističke zajednice?


Mogu i to kao potencijalni korisnici bespovratnih sredstava (tzv. grant sredstva) u okviru IPA II komponente - Prekogranična suradnja, IPA IIIc komponente – Regionalna konkurentnost, IPA IV komponente – Razvoj ljudskih potencijala, te IPA V komponente – Ruralni razvoj (vidi: www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=496)10. Za koje natječaje je nadležna agencija SAFU?


Svi natječaji koji su u nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, IPA I. (Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija) te dio IPA IIIC komponenta (Regionalni razvoj,  javno su dostupni na internetskim stranicama Agencije http://www.safu.hr/hr/natjecaji .

Natječaji iz svih komponenti IPA programa također su dostupni i na web stranicama Europske komisije tj. EuropeAida http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.


11. Zanimaju me bespovratna sredstva za poduzetnike?


Natječaji putem koji se dodjeljuju bespovratna sredstva za financiranje projekata malih i srednjih poduzetnika predviđeni su okviru IPA IIIc komponente – Regionalna konkurentnost, i javno su dostupni na internetskim stranicama Središnje agencije za financiranje programa i projekata Europske unije na slijedećem linku: http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=21&type=3&status=&pg=1&sort_by=0

Uz svaki otvoreni natječaj za korisnike bespovratnih sredstava EU objavljuju se Upute za prijavitelje, u kojima se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj.

Između ostalog, kroz navedeni program financiraju se projekti koji potiču gospodarstvo temeljeno na znanju (konkurentnost) kroz promicanje poslovne i ulagačke klime, podrška razvoju klastera, infrastruktura za inkubaciju i komercijalizaciju i transfer tehnologije, savjetodavna pomoć i obuka potpornim institucijama za poduzetništvo te oprema i obuka za pružanje e-business usluga u poduzetničkim centrima.

Više o Operativnom programu Regionalna konkurentnost na slijedećem linku: http://www.regionalna-konkurentnost.hr/hr/

 
12. Gdje se mogu dobiti informacije vezano uz ulaganja u poljoprivredu?


Ulaganja u poljoprivredu predviđena su u okviru IPA V komponente – Ruralni razvoj.  Tijelo nadležno za upravljanje navedenim programom je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (http://www.mps.hr/ipard/ ), a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://www.apprrr.hr/).
 

13. Koje su mogućnosti iz programa IPA za razvoj ljudskih potencijala ?


Ovo područje obuhvaćeno je Operativnim programom za razvoj ljudskih potencijala u sklopu IV. komponente programa IPA ( više o programu na: http://www.ljudskipotencijali.hr/).

Preporučamo da se informirate o natječajima  kod provedbenih agencija za ovu komponentu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


14. Da li program IPA predviđa ulaganja u infrastrukturu za malo i srednje poduzetništvo, opremanje poslovnih zona s komunalnom infrastrukturom i može li jedinica lokalne samouprave biti korisnica sredstava?

Mogućnosti izgradnje poslovne infrastrukture u okviru OPRK ograničene su na izgradnju poslovne infrastrukture u javnom vlasništvu. Slične mogućnosti postoje i u okviru Programam za prekograničnu suradnju (podaci dostupni na adresi www.strategija.hr ).
Uvjeti natječaja  određeni su pojedinačnim pozivom na natječaj, te je stoga potrebno redovito pratiti objave na stranicamam Minisarstva regionalnog razvoja i fondova EU (www.mrdeuf.hr) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koja je nadležna za objavu obavijesti o javnoj nabavi (www.safu.hr ). Sredstva su namijenjena za komunalnu infrastrukturu u poslovnim zonama, posebice za lokalnu zajednicu i poduzeća u vlasništvu županija ili gradova i općina.
 

15. Da li općine, županije i turističke zajednice mogu koristiti sredstva programa IPA?

Da, navedene su kao mogući korisnici operativnih programa za prekograničnu suradnju, regionalnu konkurentnost, ljudske potencijale te poljoprivredu i ruralni razvoj (više na www.strategija.hr )


16. Koje mogućnosti postoje za prijavu malih i srednjih poduzetnika na natječaj za bespovratne potpore? Zašto je u takvim natječajima navedeno, na primjer, da ne smijem ostvarivati prihod? Koja je onda moja motivacija da se javim na takav natječaj? 
 
Sredstva fondova EU javna su sredstva prikupljena od poreznih obveznika EU. Prema tome, bespovratne potpore namijenjene su za opće dobro, umjesto, privatne koristi. Njihova svrha nije stvaranje profita, već razvoj unutarnjih sposobnosti poduzeća (obrazovanje zaposlenih, modernizacija poslovanja,..) s ciljem postizanja jače tržišne konkurentnosti.
 

17. Koja institucija je odgovorna za pregovore s poduzetnicima vezano za upotrebu sredstava fondova EU?
 
Ministarstvo gospodarstva ima pristup najvećem broju informacija o programima i projektima namijenjenima sekttoru poduzetništva. Inače, svi otvoreni natječaji moraju biti objavljeni na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje www.safu.hr. Sve zainteresirane osobe mogu kontaktirati i Hrvatsku gospodarsku komoru, Euro Info Centar: www.euroinfo.hr ili putem maila: eicc@hgk.hr .


18. Koje udruge ili edukativne ustanove organiziraju seminare za pripremu prijava na natječaje? 

Razne udruge i trgovačka društva organiziraju seminare pod nazivom „Upravljanje ciklusom projekta i priprema natječajne dokumentacije“. Međutim, ne postoji službeni popis takvih udruga i društva. Ministartvo uprave u suradnji s Ministartvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU  organizira seminare u svrhu ispunjavanja potreba državnih službenika. S druge strane, MRRFEU često organizira seminare za sve zainteresirane u usradnji s drugim institucijama kao što su Hrvatska gospodarska komora, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje ili Hrvatska udruga poslodavaca. Razne regionalne razvojne agencije također održavaju konzultacije i edukativne programe za jedinice lokalne samouprave i ostale moguće korisnike.


19. Koliko je vremena potrebno (okvirno) da se pripremi jedan prijedlog projekta?

U skladu spostupcima nabave Europske komisije, natječajni postupci su otvoreni od 2 do 3 mjeseca (ovisno o iznosu sufinanciranja). Razdoblje od dva mjeseca bi trebalo biti dovoljno za izradu projektnog prijedloga, no u slučaju da prijavitelj nema prethodnog iskustva u izradi dokumentacije, taj period se povećava.